Bangkok E-bike Online Shop

ลูกค้าสามารถทำการชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต, Paypal หรือโอนเงินผ่าน

ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรี และธนาคารไทยพาณิชย์